Privacy statement Burlet & van de Wijnckel Advocaten

Burlet & van de Wijnckel Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Burlet & van de Wijnckel Advocaten verwerkt.

Burlet & van de Wijnckel Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;·       
  • verzenden en innen van declaraties;·       
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;·       
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen als advocaat, bewindvoerder of curator;·    
  • marketing- en communicatieactiviteiten;·
  • werving en selectie.

Burlet & van de Wijnckel Advocaten kan de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
  • namen, adres, woonplaats, geboortedatum;·       
  • telefoonnummer, e-mailadres, overige contactgegevens;·        
  • bankgegevens;·        
  • BSN.

Deze persoonsgegevens verwerkt Burlet & van de Wijnckel Advocaten, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening of vervulling van wettelijke verplichting zijn verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Burlet & van de Wijnckel Advocaten verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op grond van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene en/of een gerechtvaardigd belang.

Burlet & van de Wijnckel Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een onderzoek door derden of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Burlet & van de Wijnckel Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van persoonsgegevens in verband met procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Burlet & van de Wijnckel Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Burlet & van de Wijnckel Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Burlet & van de Wijnckel Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Burlet & van de Wijnckel Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Daartoe maakt Burlet & van de Wijnckel Advocaten gebruik van diensten van derde partijen, waarmee in een verwerkersovereenkomst afspraken zijn gemaakt over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Burlet & van de Wijnckel Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@burletenvandewijnckel.nl . U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Burlet & van de Wijnckel Advocaten aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Burlet & van de Wijnckel Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het geldende privacy statement wordt op de website www.burletenvandewijnckel.nl gepubliceerd.

Dit privacy statement is laatstelijk op 25 mei 2018 vastgesteld.