Arbeidsrecht

Van vakantiebaantje tot full-time baan, van eenmanszaak tot multinational: iedereen heeft te maken (gehad) met het arbeidsrecht. Hierbij valt uiteraard te denken aan de hoogte en samenstelling van het salaris, ontslagprocedures, aanpassing van de werktijd en vakantie en ander verlof, maar ook gelijke behandeling van werknemers, de positie van werknemers bij de overgang of het faillissement van de onderneming, medezeggenschap van de ondernemingsraad, CAO’s. Een ander, voor zowel werknemer als werkgever minder prettig, aspect van het arbeidsrecht is uiteraard ook de werknemer die in verband met ziekte of een arbeidsgeschil zijn werkzaamheden niet (geheel) meer uit kan voeren. Wat zijn de rechten en plichten van werknemer en werkgever in het kader van de re-integratie van de zieke werknemer? Wat gebeurt er als blijkt dat de werknemer ook op de lange termijn niet meer in staat zal zijn om zijn werkzaamheden uit te voeren? Welke stappen kunnen worden ondernomen indien werknemer of werkgever niet meewerkt aan de re-integratie? Wanneer is het verstandig om een beëindigingsovereenkomst op te stellen? Waar kan de zieke werknemer terecht wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt?

Met betrekking tot al deze kwesties kunnen geschillen ontstaan tussen werkgever en werknemer. Mr. B.J. van de Wijnckel is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staan zowel werkgever als werknemer bij met advies of in een eventuele procedure